Fotowe Wubědźowanje „Po Puću“

Fotowettbewerb „Unterwegs“

Konkurs Fotograficzny „W Podróży“

Fotografická Soutěž „Na Cestách“

FOTOWE WUBĚŹOWANJE „DUCY”

Photo Contest “On the Road“

2017

17.04. – 24.07.

Hrajnišća žiwjenja.

Schauplätze.

Miejsca wydarzeń.

Místo události.

Městna.

Venues.

WITAJĆE !

Za fotowe wubědźowanje „Po Puću“ móža so wobrazy hač do 24. julija zapodać. Swjatočne mytowanje budźe dnja 7. septembra w Miejskim Domje Kultury w Zgorzelecu.

Ćežišćowa tema: Hrajnišća žiwjenja

 • Hrajnišća žiwjenja – rěka hesło za Waše motiwy fotow z euroregiona Neisse-Nysa-Nisa (Němska/Pólska/Čěska) a z južneho euroregiona Sprjewja-Nysa-Bobr (w Němskej wokrjes Sprjewja-Nysa, w Pólskej wokrjesy Nowa Sól, Wschowa, Żagań, Żary).
 • Zapodate fota měli so z temu „hrajnišća žiwjenja“ w tutymaj regionomaj zaběrać, na přikład z městnami, hdźež so přeco něšto stawa, kiž su a běchu zetkawanišća ludźi, hdźež so zetkawatej wuměłstwo a čłowjek a podobne. Druhe motiwy su z wubědźowanja wuzamknjene.
 • Wobdźělić móža so zahorići fotografojo kóždeje staroby, myta so spožča w kategorijach „dorosćeni (18+)”, „młodostni (< 18)”, „fotoreportaža“ a „lubušk publikuma”.

„Hrajnišća žiwjenja“ je šěroka tema a skića wjele překwapjenkow, kreatiwna interpretacija dawa objektiwej wšu swobodu 🙂 .

 • Dobyćerjow wuzwoli fachowa jury, „lubušk publikuma“ zwěsći so přez online-wólby.
 • Najlěpši móža so na atraktiwne myta wjeselić.
 • Wšelake fota budźemy prawidłownje w regionje prezentować (wanderbilder.fvks.eu) a tež hišće na druhe wašnje (na př. w protyce).
 • Mytowanje wotměje so w swjatočnym ramiku dnja 7. septembra.
 • Prawniski puć je wuzamknjeny!
 • Z fotowym wubědźowanjom nima FVKS žane komercielne wotpohlady.

Tuž do dźěła !

Helmar Schulze

* WUBĚDŹOWANJE *

Łužica, Sewjerna Čěska kaž tež Delnja Šleska a Lubuski kraj skićeja jónkrótne dohlady do mnohostronskeje kulturneje krajiny. Ludźo w euroregionomaj Nysa (Němska/Pólska/Čěska) a Sprjewja-Nysa-Bobr (Němska/Pólska) přeswědčuja ze žiwej tradiciju a zmužitosću k nowemu. Fotowe wubědźowanje „Po Puću“ towarstwa FVKS zapopaduje wosebite wokomiki z cyle wosobinskeho wida wobdźělnikow. Kóžde lěto su fotografojo „po puću“, zo bychu najlěpše zaćišće z wobrazom zapopadnyli.

Wot 2008 přewjedujemy naše Mjezynarodne fotowe wubědźowanje „Po Puću“ zhromadnje z mnohimi partnerami. Kóžde lěto mamy tematiske ćežišćo:

 • 2017: Hrajnišća žiwjenja
 • 2016: Hrajnišća žiwjenja
 • 2015: Industrija
 • 2014: Wuhlady
 • 2012/2013: Wěže
 • 2011: Jězby
 • 2010: Architektura
 • 2009: Ludźo
 • 2008: Dróhi.Puće.Kolije.

Kategorije wubědźowanja su „dorosćeni (18+)”, „młodostni (< 18)”, „fotoreportaža“ a „lubušk publikuma”, kónčina wubědźowanja je euroregion Nysa a euroregion Sprjewja-Nysa-Bobr na juhu.

Fotowe wubědźowanje „Po Puću” tomu přinošuje, zo by so region na šěroke wašnje prezentował. Zdobom přinošuje dorozumjenju mjez ludami a sylni zwjazanosć z domiznu. Fotowe wubědźowanje twori hromadźe z pućowacej wustajeńcu (wanderbilder.fvks.eu) kaž tež kalendrom ze samsnym titlom (kalender.fvks.eu) rjad zarjadowanjow towarstwa FVKS „Po Puću”, kiž so zmóžnja přez swěrny angažement ludźi.

Wuměnjenja za wobdźělenje a pokiwy

Wuměnjenja za wobdźělenje:
 • Hrajnišća žiwjenja – rěka hesło za Waše motiwy fotow z euroregiona Neisse-Nysa-Nisa (Němska/Pólska/Čěska) a z južneho euroregiona Sprjewja-Nysa-Bobr (w Němskej wokrjes Sprjewja-Nysa, w Pólskej wokrjesy Nowa Sól, Wschowa, Żagań, Żary).
 • Zapodate fota měli so z temu „hrajnišća žiwjenja“ w tutymaj regionomaj zaběrać, na přikład z městnami, hdźež so přeco něšto stawa, kiž su a běchu zetkawanišća ludźi, hdźež so zetkawa čłowjek z wuměłstwom … a podobne. Druhe motiwy su z wubědźowanja wuzamknjene.
 • Wobdźělić móža so zahorići fotografojo kóždeje staroby, myta so spožča w kategorijach „dorosćeni (18+)”, „młodostni (< 18)”, „fotoreportaža“ a „lubušk publikuma”.
 • Motiwy maja so jako dataja na www.photocontest.fvks.eu uploadować. Nic jako e-mail pósłać. Nic na CD abo sticku zapodać.
 • W kategorijach „dorosćeni“, „młodostni“ a „lubušk publikuma“ smě so stajnje (jenož) jedyn wobraz uploadować. W kategoriji „fotoreportaža“ uploadujće znamjeńša tři a maksimalnje pjeć fotow inkluziwnje wopisowacych tekstow.
 • Zapodate fota za jednotliwe kategorije dyrbja rozdźělne być. Samsne fota za wšelake kategorije njejsu móžne!
 • Za dataje płaći rozpušćenje znajmjeńša 300 dpi (na př. DIN A4 wot ca. 2560 x 1920 pikselow).
 • Zapósłane fota njesmědźa hižo wozjewjene abo na druhe wubědźowanje zapodate być!
 • Kóždej dataji prošu na kóždy pad připisać: mjeno fotografa, motiw a městno fotografowanja. W kategoriji „młodostni (< 18)” tež datum narodźenja přidać.
 • E-mailowa adresa dyrbi so podać; wo telefoniske čisło a adresu prosymy (za zdźělenki!).
 • Sobu činić smědźa wšitcy, jenož nic sobuskutkowacy FVKS.
 • FVKS wobchowa sej prawo, zo so wěste kategorije wubědźowanja njemytuja, na přikład, jeli přemało zapodatych fotow abo je-li kwalita fotow njedosahaca.
 • Prawniski puć je wuzamknjeny!
  Kategorije wubědźowanja:
 • Dorosćeni (18+): Wobdźělnik smě jedne foto uploadować, jeli znajmjeńša 18 lět. Jury foto pohódnoći
 • Młodostni (< 18): Wobdźělnik smě jedne foto uploadować, jeli młódši hač 18 lět. Jury foto pohódnoći.
 • Lubušk publikuma: Tu móže wobdźělnik dalše foto uploadować, kotrež so potom online a jeničce ze stron wužiwarjow internetneje strony pohódnoći.
 • Fotoreportaža: Tu móže so serija fotow z přewodnymi tekstami uploadować, a to znajmjeńša tři a najwjace pjeć wobrazow. Fota (a teksty) měli někajki zwisk měć; na přikład stawizny filma w Żarach, historiske městna w Hornjej Łužicy, ViaThea w Zhorjelcu, … . Jury fotoreportažu pohódnoći.

Kóždy wobdźělnik smě so potajkim w maksimalnje třoch kategorijach na wubědźowanju wobdźělić. Wuběr fotow za kategorije postaji so při uploadowanju.

 • Zapodate fota za jednotliwe kategorije dyrbja rozdźělne być. Samsne fota za wšelake kategorije njejsu móžne!
 • Po uploadowanju fotow dóstanje wobdźělnik awtomatisku zdźělenku, zo je foto dóšło. Jenož fota, kiž wuměnjenjam wobdźělenja wotpowěduja, so akceptuja.
Pokiwy k škitej datow:
 • FVKS mjena dobyćerjow zjawnje wozjewi. Zapósłar tomu ze swojim wobdźělenjom přihłosuje.
 • K wozjewjenym fotam poda so mjeno fotografa. Adresy so njewozjewja abo dale njedadźa.
Pokiwy ke copyrightam, k wužiwanju a zwužitkowanju:
 • Ze swojim wobdźělenjom zapósłar zwuraznja, zo ma awtorske prawo na foće a zo nichtó druhi žane prawa na nim nima.
 • Přez swoje wobdźělenje je zapósłar z tym přezjedny, zo smě FVKS fota – podawajo mjeno fotografa – bjezpłatnje wužiwać.
Powšitkowne pokiwy:
 • FVKS smě zapósłanki wotpokazać, jeli su podaća k wobsahej a copyrightam njedospołne/wopačne abo jeli je so motiw hižo dočasnje wobzjewił.
 • FVKS smě wuměnjenja za wobdźělenje kóždy čas změnić.
 • Z fotowym wubědźowanjom „Po Puću” nima FVKS wuraznje žane komercielne wotpohlady.

Myta a „placki“

Najlěpšim wobdźělnikam kiwaja atraktiwne myta.

Kategorija dorosćeni:

 • 1. městno – dobropis za nakupowanje w hódnoće 150 eurow
 • 2. městno – dobropis za nakupowanje w hódnoće 100 eurow
 • 3. městno – dobropis za nakupowanje w hódnoće 50 eurow

Kategorija młodostni:

 • 1. městno – dobropis za nakupowanje w hódnoće 80 eurow
 • 2. městno – dobropis za nakupowanje w hódnoće 40 eurow
 • 3. městno – dobropis za nakupowanje w hódnoće 25 eurow

Kategorija lubušk publikuma:

 • 1. městno – dobropis za nakupowanje w hódnoće 100 eurow
 • 2. městno – dobropis za nakupowanje w hódnoće 60 eurow
 • 3. městno – dobropis za nakupowanje w hódnoće 30 eurow

Kategorija fotoreportaža:

 • „Sto dypkow“ – dobropis za nakupowanje w hódnoće 250 eurow

Nimo toho:

 • Pućowacy pokal (kategorija „dorosćeni”) a dalše wuznamjenjenja („Editor’s Choice”, dobropisy).
 • Wšelake fota budźemy prawidłownje w regionje (wanderbilder.fvks.eu) a na druhe wašnje (na př. w protyce abo online-wustajeńcy) prezentować.

Iwona Mucha-Zabora

* FACEBOOK NEWS *

** INFORMATION ** INFORMACJA ** INFORMACE ** 2018 **

FOTOWETTBEWERB „UNTERWEGS“
KONKURS FOTOGRAFICZNY „W PODRÓŻY“
FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ „NA CESTÁCH“
FOTOWE WUBĚDŹOWANJE „PO PUĆU“
FOTOWE WUBĚŹOWANJE „DUCY”
PHOTO CONTEST “ON THE ROAD“

** 2018 ** 2018 ** 2018 **

---------------------------------------------------
Start:
Ende Mai ** Koniec maja ** Konec května ** Kónc meja ** Kónc maj ** End of May
---------------------------------------------------

Thema ** Temat przewodni ** Hlavní téma ** Topic:

20 Jahre Europastadt
20 lat Europa-Miasta
20 let Evropské město
20 years of Europe City

** Görlitz-Zgorzelec ** 1998 - 2018 **
---------------------------------------------------

Wir bieten geführte Touren zum Thema an.
W ofercie foto-wycieczki z przewodnikiem.
Nabízíme prohlídky s průvodcem na toto téma.
We offer guided tours on the topic.
---------------------------------------------------

Weitere Informationen folgen in Kürze.
Więcej informacji wkrótce.
Další informace budou brzy následovat.
Further information to follow soon.
---------------------------------------------------

😀 ** www.photocontest.fvks.eu
... See MoreSee Less

** Fotokunst im Fotomuseum - zahlreiche Ausstellungen noch bis 01. November in Görlitz zu sehen **

Schauplätze • Miejsca wydarzeń • Místo události hat Görlitzer Fotofestivals Beitrag geteilt.

** Fotokunst im Fotomuseum - zahlreiche Ausstellungen noch bis 01. November in Görlitz zu sehen **
... See MoreSee Less

Fotokunst im Fotomuseum - zahlreiche Ausstellungen noch bis 01. November in Görlitz zu sehen Die Grande Dame der ostdeutschen Fotografie, Evelyn Richter, gibt in ihrer Ausstellung „Licht im Dunkel...

** Ab / od 19.09.: Ausstellung / Wystawa ** Konkurs Fotograficzny W Podróży ** Fotowettbewerb Unterwegs ** 2017 **

... im / w Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu :-)

>> https://www.facebook.com/events/1730043987290927/

** Ab / od 19.09.: Ausstellung / Wystawa ** Konkurs Fotograficzny "W Podróży" ** Fotowettbewerb "Unterwegs" ** 2017 **

... im / w Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu 🙂

>> www.facebook.com/events/1730043987290927/
... See MoreSee Less

** Results - Ergebnisse - Wyniki ** 2017 **

Photo Contest On the Road - Fotowettbewerb Unterwegs - Konkurs Fotograficzny W Podróży

Category Adults / Kategorie Erwachsene / Kategoria Dorosły:

1. 
Matthias Ludwig (sunset Hochwald / Oybin - DE)
2. 
Regina Susanne Borchert (former Volksbad Görlitz - DE)
3. 
Maik Hiller (Marienplatz Görlitz - DE)

** Congratulations - Glückwunsch -Gratulacja :D **

Awards ceremony / Feierliche Prämierung / Uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom:

07.09.2017 - 18:00 FVKS e.V. (Untermarkt 23, DE-Görlitz)

---------

Category Crowd Favorite / Kategorie Publikumsliebling / Kategoria Ulubieniec Publiczności:

1. 
Iwona Champlewska (pottery festival / Bolesławiec - PL)
2. 
Martin Hanisch (milky way over dinosaurs / Kleinwelka - DE)
3. 
Matthias Ludwig (tractor cinema / Bernstadt - DE)

** Congratulations - Glückwunsch -Gratulacja :D **

Awards ceremony / Feierliche Prämierung / Uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom:

07.09.2017 - 18:00 FVKS e.V. (Untermarkt 23, DE-Görlitz)

---------

Category Photo Reportage / Kategorie Fotoreportage / Kategoria Fotoreportaż:

No awards - submissions do not match enough criteria (topicality, subject, dynamics, text image composition, originality, text quality, image quality) / Keine Preisvergabe - Einsendungen treffen in nicht ausreichendem Umfang die Kriterien (Aktualität, Thema, Dynamik, Text-Bild Komposition, Idee/Originalität, Textqualität, Bildqualität) / Nie ma nagrody - zgłoszenia nie spełniają w wystarczającym stopniu kryteriów (aktualność, temat, dynamika, skład tekstu, oryginalność, jakość tekstu, jakość obrazu).

---------

Category Youth / Kategorie Jugend / Kategoria Młodzież:

No awards - not enough submissions / Keine Preisvergabe - nicht genügend Einsendungen / Nie ma nagrody - niewystarczające zgłoszenia

########################################

Awards ceremony / Feierliche Prämierung / Uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom:

07.09.2017 - 18:00 FVKS e.V. (Untermarkt 23, DE-Görlitz) :-)

Schauplätze • Miejsca wydarzeń • Místo události hat 6 neue Fotos hinzugefügt.

** Results - Ergebnisse - Wyniki ** 2017 **

Photo Contest "On the Road" - Fotowettbewerb "Unterwegs" - Konkurs Fotograficzny "W Podróży"

Category Adults / Kategorie Erwachsene / Kategoria Dorosły:

1.
Matthias Ludwig (sunset Hochwald / Oybin - DE)
2.
Regina Susanne Borchert (former "Volksbad" Görlitz - DE)
3.
Maik Hiller (Marienplatz Görlitz - DE)

** Congratulations - Glückwunsch -Gratulacja 😀 **

Awards ceremony / Feierliche Prämierung / Uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom:

07.09.2017 - 18:00 FVKS e.V. (Untermarkt 23, DE-Görlitz)

---------

Category Crowd Favorite / Kategorie Publikumsliebling / Kategoria Ulubieniec Publiczności:

1.
Iwona Champlewska (pottery festival / Bolesławiec - PL)
2.
Martin Hanisch (milky way over dinosaurs / Kleinwelka - DE)
3.
Matthias Ludwig ("tractor cinema" / Bernstadt - DE)

** Congratulations - Glückwunsch -Gratulacja 😀 **

Awards ceremony / Feierliche Prämierung / Uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom:

07.09.2017 - 18:00 FVKS e.V. (Untermarkt 23, DE-Görlitz)

---------

Category Photo Reportage / Kategorie Fotoreportage / Kategoria Fotoreportaż:

No awards - submissions do not match enough criteria (topicality, subject, dynamics, text image composition, originality, text quality, image quality) / Keine Preisvergabe - Einsendungen treffen in nicht ausreichendem Umfang die Kriterien (Aktualität, Thema, Dynamik, Text-Bild Komposition, Idee/Originalität, Textqualität, Bildqualität) / Nie ma nagrody - zgłoszenia nie spełniają w wystarczającym stopniu kryteriów (aktualność, temat, dynamika, skład tekstu, oryginalność, jakość tekstu, jakość obrazu).

---------

Category Youth / Kategorie Jugend / Kategoria Młodzież:

No awards - not enough submissions / Keine Preisvergabe - nicht genügend Einsendungen / Nie ma nagrody - niewystarczające zgłoszenia

########################################

Awards ceremony / Feierliche Prämierung / Uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom:

07.09.2017 - 18:00 FVKS e.V. (Untermarkt 23, DE-Görlitz) 🙂
... See MoreSee Less

++ Crowd Favorite ** Online-Voting ended ** Votes have been counted ++

Die Stimmen wurden gezählt, die Siegerfotos stehen fest ** Głosy zostały policzone, znamy już zwycięskie zdjęcia ** Již počítala volebních hlasů, vítězové jsou oznámeny ** The votes have been counted, winning photos are fixed.

Danke ** Dziękujemy ** Děkuji ** Dźakuju ** Thanks :D :D :D

****************** TOP 3 (provisionally) ********************

Schauplätze • Miejsca wydarzeń • Místo události hat 3 neue Fotos hinzugefügt.

++ Crowd Favorite ** Online-Voting ended ** Votes have been counted ++

Die Stimmen wurden gezählt, die Siegerfotos stehen fest ** Głosy zostały policzone, znamy już zwycięskie zdjęcia ** Již počítala volebních hlasů, vítězové jsou oznámeny ** The votes have been counted, winning photos are fixed.

Danke ** Dziękujemy ** Děkuji ** Dźakuju ** Thanks 😀 😀 😀

****************** TOP 3 (provisionally) ********************
... See MoreSee Less

** Experten sind sich einig: Das Görlitzer Fotofestival​ ist ein Muss für jeden Genießer (Carlo, www.pizzeriacarlo.de, Bismarkstraße 5, GR) **

3. Görlitzer Fotofestival Schauplätze, 01. - 10.09.2017, an verschiedenen Orten im Stadtgebiet Görlitz-Zgorzelec.

Eröffnung heute, 01.09., 17:30 Uhr im Fotomuseum Goerlitz​ (Löbauer Straße 7) Eintritt frei. Lecker !!

Schauplätze • Miejsca wydarzeń • Místo události hat Görlitzer Fotofestivals Beitrag geteilt.

** Experten sind sich einig: "Das Görlitzer Fotofestival​ ist ein Muss für jeden Genießer" (Carlo, www.pizzeriacarlo.de, Bismarkstraße 5, GR) **

3. Görlitzer Fotofestival "Schauplätze", 01. - 10.09.2017, an verschiedenen Orten im Stadtgebiet Görlitz-Zgorzelec.

Eröffnung heute, 01.09., 17:30 Uhr im Fotomuseum Goerlitz​ (Löbauer Straße 7) Eintritt frei. Lecker !!
... See MoreSee Less

Macht's wie Carlo (www.pizzeriacarlo.de, Bismarkstraße 5) - macht Werbung für das 3. Görlitzer Fotofestival 😀 . Eure Fotos mit unserem Flyer / Plakat nehmen wir gern per FB-Mitteilung entgegen ......

* POMOC *

Tu prezentujemy často so jewjace prašenja a wotmołwy k fotowemu wubědźowanju „Po Puću” 2017: Hrajnišća žiwjenja.

Kotre motiwy móžu zapodać?

„Wšitko je móžne” :-). Na přikład městna, hdźež so přeco něšto stawa, kiž su woblubowane zetkanišća, hdźež so čłowjek zetkawa z wuměłstwom a tak dale. Wažne je, zo pochadźeja motiwy z euroregiona Nysa a južneho euroregiona Sprjewja-Nysa-Bobr (hlej deleka).

Što poprawom je euroregion Nysa?

Informacije wo euroregionje Nysa (Němska/Pólska/Čěska) z jeje štyrjomi narodnosćemi namakaće tu (klikni!), nadrobnu kartu wo euroregionje Nysa tu (klikni!, žórło: Euroregion Nysa (PDF).

Što poprawom je euroregion Sprjewja-Nysa-Bobr?

Informacije wo euroregionje Sprjewja-Nysa-Bobr (Němska/Pólska) namakaš tu (klikni!), nadrobnu kartu wo euroregionje Sprjewja-Nysa-Bobr namakaš tu (klikni!).

Što dokładnje je južny Euroregion Sprjewja-Nysa-Bobr?

To su pólske wokrjesy (powiaty) Nowa Sól, Wschowa, Żagań, Żary a němski wokrjes Sprjewja-Nysa.

Štó smě so na fotowym wubědźowanju FVKS „Po Puću” wobdźělić?

Zasadnje kóžda a kóždy :-). Prošu přečitajće sej wuměnjenja za wobdźělenje dokładnje. Za wobdźělenje njetrjebaš w regionje wubědźowanja bydlić. Na přikład su so tež hižo ludźo z Južneje Ameriki na tutym wubědźowanju wobdźělili, kotřiž w regionje pobychu. Wažne je, zo pochadźa motiw z euroregiona Nysa abo južneho euroregiona Sprjewja-Nysa-Bobr. Wubědźowanje je potajkim idealne za aktiwnych wobydlerjow a za hosći regiona.

Ma so za wobdźělenje něšto płaćić?

Ně … trjebaće jenož foto zapodać.

Smědźa so tež organizacije wobdźělić (na př. předewzaća, měšćanske zarjadnistwa, muzeje, towarstwa …)?

Haj, wězo. Za nje płaća samsne wuměnjenja za wobdźělenje kaž za jednotliwcow.

Kotre daty FVKS při wobdźělenju wužiwa?

Wot wobdźělnikow a wobdźělnicow zapodate daty składujemy jeničce za přewjedźenje wubědźowanja. Daty nikomu njesposrědkujemy. Respektujemy priwatnu sferu našich wužiwarjow a wužiwarkow. Pokiw za wužiwanje socialnych syćow: Štóž so při FVKS-poskitkach, dalokož móžno, ze swojimi login-datami socialnych syćow (kaž facebook, twitter) přizjewi, wužiwa je za komunikaciju. Tute socialne syće pak prawidłownje daty zwěsćeja a wuhódnoćeja. Na to nima FVKS wliw. Tu płaća postajenja wotpowědnych poskićowarjow nastupajo škit datow.

Stej podpěra a sobuskutkowanje při organizowanju fotoweho wubědźowanja witanej?

Wězo. Štóž chce so čestnohamtsce angažować, njech so runjež na nas wobroći. Prošu wužiwajće kontaktny formular.

Što rěka „FVKS”?

FVKS je skrótšenka mjena našeho towarstwa a woznamjenja „Spěchowanske towarstwo kulturne město Zhorjelc-Zgorzelec z. t.”. Angažujemy so wot 2003 čestnohamtsce w kulturnym a kubłanskim dźěle.

Štó je FVKS-team „Po Puću”?

Na rjedźe zarjadowanjow „Po Puću” (fotowe wubědźowanje, protyka, pućowaca wustajeńca) mnozy čestnohamtsce sobuskutkuja. Prawidłownje wobdźěleni su Agata Fabiś, Cornelia Friedrich, Agnieszka Lemmer, Matthias Krick a Alicja Pecina. Štóž chce nas podpěrować, je wutrobnje witany 🙂 – fotowewubedzowanje@fvks.eu.

Hdźe su dalše informacije wo rjedźe zarjadowanjow towarstwa FVKS „Po Puću” a wo FVKS?

Clemens Schkoda

* PODPĚRA *

Angažement

Maće lóšt, na našim rjedźe zarjadowanjow „Po Puću” sobu činić? Abo tež při druhich aktiwitach FVKS?
Tu su aktualne poskitki: www.europastadt.org/aktuell/engagement

Partnerjo

Fotowe wubědźowanje „Po Puću” podpěruja hižo něšto lět mnozy partnerojo, na přikład
2017:

 • DOKiS.pl – Dolnośląska Kultura i Sztuka, Wrocław ** Partner ze stron medijow
 • Miejski Dom Kultury Zgorzelec ** Zjawnostne dźěło, wustajeńca
 • Görlitzer Anzeiger ** Zjawnostne dźěło
 • Gmejnski zarjad Wschowa ** Zjawnostne dźěło
 • Měšćanski zarjad Żagań ** Zjawnostne dźěło
 • Görlitzer Kulturservicegesellschaft ** Logistika
 • SIEMENS AG Zhorjelc ** Logistika
 • Reproprofi Zhorjelc ** Ćišć

Přeco aktiwni: Mnozy čestnohamtscy pomocnicy.

Markus Paul